Page:Sibu Congkan Sanbian166-顧炎武-天下郡國利病書-50-34.djvu/123

此页尚未校对


一引裝至𡊮臨吉者每十引又抽一引以𦔳南贛軍門軍餉正徳九年

奉 欽依廣塩止于南贑𡊮臨吉仍行淮塩正徳十二年都御史王公守

仁䟽請通塩法暫行袁臨吉三府事寕停止嘉靖五年都御史潘公希曽

復題廣塩行袁臨吉地方經南雄太平橋税過者毎十引抽一引半未税

者每十引抽二引毎引折銀八錢貯府庫以備軍餉及南贑衞所官軍月

粮各隄備官軍口粮之用嘉靖十三年廵塩御史執奏覆議仍舊嘉靖十

五年都御史王公浚奏除袁臨二府仍行淮塩南贑吉三府行廣塩抽税

如前以十分為率量存其二以備軍餉支用八分觧部濟𫟪萬曆十三年

廵塩御史力請改吉入淮䖍䑓䟽争之户部從中持不决下兩藩議廣東

屯塩僉事陳公性學議得廣之塩引每𡻕一十二萬有竒其行于江西五

府者強半自𡊮臨之路不通塩多壅𣻉民困漸滋衆商方紛紛求復𡊮臨