Page:Sibu Congkan Sanbian166-顧炎武-天下郡國利病書-50-34.djvu/125

此页尚未校对


省故其價也賤若淮塩数千里逆水而上江湖浩蕩灘石峻險舟行累月

不能至而又有覆溺之患𫝑難而費倍故其價也貴以民情度之未有不

苦貴且難而樂賤且易者禁其所樂而投之以所苦其誰與之今天下一

家或淮或廣孰非王民矧廣塩乆行何必過為更張瘠廣而益淮哉吉安

之人聞此議而淮商又簧鼓其間以故賈販不敢承買廣塩而廣塩集於

南雄境者日壅商人不告引者数月矣此非時兩廣之憂亦南贑諸郡之

憂也倘軫念兵餉重務會同江西撫按酌覆将廣塩照舊行南贑吉三府

庻國計民生兩得之矣于是户部復以吉還廣先是司𣙜之官每季委属

府佐貳官𬋩理季終更代萬曆十年南贑張都御史煥奏改本府捕盗

通判專理𣙜務捕事改属清軍同知專官自此始萬曆二十七年税監潘

相到贑将創立衙門坐𭣣両関之課頼李督府堅持不阿止以觧部八分