Page:Sibu Congkan Sanbian166-顧炎武-天下郡國利病書-50-34.djvu/142

此页尚未校对


溪等巢今割入崇義縣一輋賊李文彪等嘉靖三十一年流遁本縣浮江等

䖏刼掠都御史張公委本縣主簿閻安同官軍殺退 南康縣之東路通萬安

贑州有潭口隘堡西通大𢈔崇義有甘竹西堡麻斜蓮塘四堡南通信豐贑縣

有龍囬牛二堡北通龍泉上猶有塘江城埠崇文擔柴沙溪湖頭油槽河田

石塘李姑十堡一輋賊謝志山等正徳十三年流住本縣鷄湖結黨作亂都

御史王公奏請討平其鷄湖等巢今割入崇義縣 上猶縣之東路通崇義有

淡竹南北村二隘西通崇義有頼塘三門蔴陽三隘南通信豐有石龍一隘北

通龍泉桂東有峒口疋𫀆平富盧王大雷五隘一輋賊謝志山等正徳十二

年本縣横水茶寮桶岡長流坑合黨為盗刧殺民財都御史王公奏請討平其

横水等巢今割入崇義縣 一岑賊李文彪嘉靖三十一年流劄本縣義安鉛

厰等䖏刼殺人財都御史張 委本縣主簿林桂同官軍拒𢧐得捷遂退崇

義縣舊為横水桶岡之地都御史王公平定後立縣東通上猶西通桂陽有長