Page:Sibu Congkan Sanbian167-顧炎武-天下郡國利病書-50-35.djvu/26

此页尚未校对


安眞分左右軍㑹巔瞰之守関者奪氣不能𢧐攻之潰遂奪此関入梅林関㧞麻城縣抵大江至黄州克之進克蘄州殺略無筭𫉬宋宗

室男女七十餘口獻之○白沙関縣北九十里亦抵光山縣界去黄𡈽関宻邇虜人徃來俱由此関山路峭壁委折而上梁武帝置沙州

治白沙城後魏因之又置建寕郡領建寕縣○大城関縣北九十里抵羅山縣界元世祖已未八月入此関宋戍軍皆遁尋遣㢘希憲招

諸軍破之悉縱淮民之𬒳俘者○隂山関縣北六十里不甚髙峻而横斜盤繞據髙臨下北望二十里皆在目中虜人𥘉破黄土白沙亦

由小逕以犯大城𮪍兵数千先至関内適射雉者六七人與之遇遂用弩連斃両𮪍虜疑其有伏因退走不敢犯関後魏任城王澄督淮

南遣其長風戍主竒道𩔰攻梁隂山戍破之斬其戍主龍𩦪将軍都蛮侯梅雨祖云外此為修善関在五関之旁

百里為長嶺関北抵商城縣界嘉靖中盗起九龍湾兵備僉事沈寵議建守備府于此尋為裁革北八十里

為木陵関齊陳分界齊置此北隋廢一曰穆陵関唐元和十二年道古代栁公綽鎮鄂討吳元濟道古自将出木陵関士卒

驕不能制故𢧐不力敵易之梁天監三年夏侯䕫為征逺将軍西陽武昌二郡守遣将攻平靖木陵隂山三関克之陳因定州刺史田龍