Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/19

此页尚未校对


因避三穴橋水患移至江臯𫝑若原隴宋端平三年孟珙築隄防以

禦水有趙公堤在縣東斗湖堤在縣南油河堤在縣西北倉堤在縣

東北横堤在布政分司後世𫝊為五堤云至元大徳七年竹林港隄

大潰自是隄不時决迨 國朝修築沿江一帯堤塍西北接江陵上

SKchar洋東南接石首新開堤 凢萬有二千五百餘丈其間雷勝旻湾

𡏟頭舖艾家堰竹林寺二聖寺江池湖狹堤淵沙堤舖新淵堤郭家

淵施家淵諸隄更為要害成化五年决施家淵弘治年間决狹隄淵

正徳十一年决郭家淵嘉靖十一年决江池湖三十五年决新淵堤

三十九年決沙堤舖四十年决深淵堤四十四年决大湖淵及雷勝

旻湾四十五年崩洗竹林寺隆慶元年崩洗二聖寺二年决艾家堰

水患殆無虗𡻕縣境内有軍湖貴湖紀湖重湖大金洋溪諸湖惟大