Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/24

此页尚未校对


漢壽亭侯决水灌樊城是漢水為㐮樊患最切要害我 朝水流故

道不溢為災故大堤漸塌民多侵為己業而有司並無築堤慮嘉靖

四十五年洪水四溢郡治各州縣城俱潰民漂流以数萬計郡西老

龍堤一决直衝城南而東故郡治之患為尤甚副使金世龍秦淦徐

學謨先後條議估脩踰二年工成○㐮陽縣隄考畧○按縣隄防全

在㐮樊二城間盖二城並峙漢水中流如峽口且唐白河從北來横

截漢流以故波濤激射城隄為患按古大堤西自萬山經澶溪𡈽門

白龍池東津渡繞城北老龍堤復至萬山之麓週遭四十餘里年乆

堤潰而龍池東津一帶又多浮沙 國𥘉脩截堤一道自長門至𡈽

門今半頺塌至嘉靖四十五年老龍堤一决餘皆洗盡頃年併力修

築北自老龍堤至長門皆沿城甃石髙凢三丈許南自萬山麓至𡈽