Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/25

此页尚未校对


門則仍古大堤東南自𡈽門至長門則仍舊截堤髙凢二丈許厚凢

五丈許樊城北舊有𡈽堤皆決面江一帶磚城盡潰然樊城潰則㐮

城無恙其利害之輕重又不可不審者也○宜城縣隄考畧○按縣

東至𬃷陽南至安陸西至南漳北至㐮陽祇一面踞山三面臨江江

故道遶龍鳯山而下去城二十餘里舊有使風龍潭二港接大江流

SKchar入城壕然未聞為城患也迨嘉靖四十五年九月江溢直衝迎水

洲而下改徙鴇潼河新洪逼城五里許又由使風龍潭二港衝洗南

北城樓自此水漲徑撼城堤殆無虗𡻕近議築使風龍潭二港父老

皆謂港口不塞城堤終難保障也

承天府隄考畧○按江故道逼近郡治石城而下嘉靖𥘉年徙薪洪

遶沿山湾東去城彌逺水患日甚考其故在豊樂則舊有九龍灘龍