Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/30

此页尚未校对


甘心口各枝河分殺水𫝑嘉靖三十九年諸堤半决而枝河更多湮

塞民甚苦之隆慶二年春嘗興工修築然有馬家垸一决口在景陵

而潜江實受其害此又所當預圗者○沔陽州隄考畧○按州舊以

富饒稱盖以地當江漢之間最多湖渠民便魚鮮利又因湖渚環堤

為垸而業耕其間誠樂土也自五代時髙季興節度荆南築堤以障

漢水自荆門緑麻山至潜江延亘三十里因名髙氏堤而江堤亦自

監利東接漢陽長百数十里名長官堤沔皆頼焉迨我 國朝隄防

漸潰至成化甲午弘治庚申水大漲正徳丙子復漲丁丑如之皆乗

舟入城市溺死者動以千数其後都御史秦金布政使周季鳯以江

水常決監利之車木隄漢水常决潜江之班家堤俱修之其丈以千

百計然未能髙堅水至即崩嘉靖甲申知州儲洵䟽陳隄防利害于