Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/35

此页尚未校对


保障城垣至今頼焉元延祐六年郡監哈於府學前又砌石櫃一

座髙二丈餘而水勢以殺迨 國朝嘉靖元年大水决隄防十二年

江漲㡬破城垣三十九年以來𡻕遭渰沒頃年修築郡治沿江一帯

及武陵龍陽二縣槐花𪧐郎堰大圍等堤民始有寕宇○武陵縣隄

考畧○按縣臨江多設隄防故郡城清平門外有槐花堤又有花猫

堤縣西十五里有南湖堤又西三十里有皂角堤嘉靖十三年俱决

知縣鍾鑾重修縣西自南湖至河有趙家堤又東九十里有𪧐郎堰

堤周廽九十七里一百一十歩廣徳二村民居之俱知府歐陽恂方

仕先後修成三十九年以來諸堤復决知府葉應春估勘大修𪧐郎

堰堤修决口一十二處計長二千二十餘丈槐花佛子南湖等堤修

决口二十四處計長一千九十餘丈其𪧐郎堰又有水二座以便