Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/36

此页尚未校对


洩曰上曰下各長九尺髙六尺闊五尺○龍陽縣隄考畧○

按縣北有大圍堤周廽三萬五千八百餘丈有孔家車輪等五座

又北二十五里有李八堤周廽二千八百餘丈内有水二座又北

四十里有南港障周廽五千七百五十餘丈内有水二座又北五

十里有保障周廽三千五百三十餘丈水一座縣西一里有河洪

堤三里有隄門堤又西二十五里有小汍洲堤周廽四十丈内有業

二座又西四十里有大汍洲堤周廽一千八百六十餘丈内有

江西金(⿰釒义)-- 釵四座縣東十五里有肅公大堤又灰歩堤周廽三千

一百餘丈内有范陽一座縣南五里有新堤東南半里有南城堤

五里有股堤諸堤並設故居民得𠋣以耕種正徳十二年灰歩南港

障堤浸塌重修嘉靖十三年决大小汍洲及肅公李八等堤俱知縣