Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/8

此页尚未校对


正水尚有所遊盪時至而去則填淤肥美民耕田之或乆無害稍築

室宅遂成聚落時至漂沒則更起隄防以自救稍去其城郭排水澤

而居湛溺自其宜也其事頗𩔗於沔成化甲午弘治庚申水大漲正

徳丙子復漲丁丑如之皆乗舟入城市隄防悉沉於淵民淺者為棧

深者為巢飄風劇雨長波巨濤煙火断絶哀號相聞湛溺死者動以

千数不特漂没田廬而己此則民救死而不免也何有於隄防哉故

沔民之敝始於成化極於正徳瘡痍至今未之復也