Page:Sibu Congkan Sanbian169-顧炎武-天下郡國利病書-50-37.djvu/121

此页尚未校对


塩政 郡邑初食淮塩嘉靖初年因廣西軍興餉乏五属議食粤

鹺之三淮鹺之七萬曆三年奉 㫖概食南塩五属名啇報名赴

廣西上銀買塩若干包配買客塩若干包官塩未免析閲所爲息

者惟仗商塩耳舟繇廣西至全州興安東安盤斗至白牙橋改包

過山至唐田市下河至府報税以廣西發引爲㩀近市猾充商報

名将名賣与白牙市商人買塩塩囤彼市上以空引借塩船報税

故本郡属塩有甚貴之患

戍堡 永靖堡邵陽縣中鄉一都𨺚慶二年因盗建 白水堡邵

陽縣𨺚囘五都嘉靖十二年因苗建 分水堡邵陽縣安平一都

萬曆四年因盗建 花街堡邵陽縣上賢一都萬曆四十七年