Page:Sibu Congkan Sanbian170-顧炎武-天下郡國利病書-50-38.djvu/118

此页尚未校对


散也則南日山四面阻海𫝑無所逃也惟弓矢之備于民難需古云矢石如雨

則石亦戎事所不廢况從髙𢷬下尤捷于矢取之無禁用之不竭乎至于築堡

之議誠為萬全但費鉅工煩取民則斂怨取官則無貲有未易言者惟擇要地

剙一墩䑓取其足以備一時之瞭望蚤知備禦可也如此則鄉兵虎視于南日

楼船龍矯于要津陸營鷹楊于沿岸聲𫝑相𠋣應援交濟藩籬設而固矣

中路游撃 嘉靖間倭薄興化福建撫按請置𠫵戎以專統将領復罷𠫵戎

而置守備以都指揮體統行事萬曆二十三年 題請改遊撃衙門欽䧏旗

牌三面 勅書一道加設中軍把SKchar一員哨探把總一員掌號把總一員以便

彈壓其管轄水陸南日一寨海壇湄洲二遊興化前左右泉州新舊共五營欽

依名色各把SKchar悉聴節制自福州左右中鎮東興化平海共六衞莆禧萬安梅

花共三所廵簡一十八司犬小職官凢有淡削月粮及包軍占屯大者申文小

者輙自約束