Page:Sibu Congkan Sanbian170-顧炎武-天下郡國利病書-50-38.djvu/17

此页尚未校对


数至正月始去屯平海衞上命戚継光以都督⿰糹⿱丿㤙 -- 總兵福建提浙江兵未至時

廣東⿰糹⿱丿㤙 -- 總兵俞大猷奉遣應援以南贑兵為軍門所留新募漳兵未可以𢧐帷先

把截海港毋令船得脱去指揮歐陽深奉遣應援與賊𢧐于平海之東蕭死之

戚兵至遂直抵平海衞城破其巢殱㓕無遺四十二年十月倭復攻仙遊五

十餘日時浙兵更畨未至戚總兵俟乆恐城中力竭乃率見在兵破其西寨遂

與譚廵撫連兵盡破其東南二寨賊遂潰四十三年正月賊入泉郡境攻安

平戚⿰糹⿱丿㤙 -- 總兵兵續至賊聞引去戚追勦直至漳州賊復奔潮州為廣東總兵俞大

猷截殺無餘四十五年春有倭航百餘徒突至永寕戚總兵截殺之 𨺚慶

三年四月倭二百餘犯同安分廵僉事蘇愚遣指揮張竒峰督𡈽兵徃殱之自

是倭絶迹矣

興化 嘉靖二年七月廣㓂申大⿰糹⿱丿㤙 -- 總犯莆田典史汝艮𢧐死三十七年四月

倭犯府城自是連𡻕入㓂 四十一年十一月二十八日夜倭䧟府城同知奚