Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/111

此页尚未校对


之泉漳所用之錢与延建異泉又与漳異或以七八文

或以五六文而各准銀一分漳郡如龍巖漳平亦不用

錢其同俗者龍溪諸縣而諸縣所用又有美惡不齊

詔安極精漳浦次之龍溪則極惡亦用之又非時制

錢乃宋諸年號民間盗鑄傳用者而又數年一變以

吾一邑言之嘉靖三年四年用元豐錢七年八年廢元

豐錢而用元祐錢九年十年廢元祐錢而用聖元錢

十三十四年廢聖元錢而用崇寜之當三熈寕之折二錢

萬暦三年廢崇寧錢專用熈寧錢五年廢熈寧錢

而用萬暦制錢方一年爾萬暦錢又置不用用者以抵