Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/119

此页尚未校对


漳南道金 坐鎮此地提兵進勦俞都督大猷統兵屯劄栢嵩嶺

討平之崇禎庚午廣賊葉老婆攻城知縣𡊮國衡把總黄應

督守 辛未賊首陳剪二聚夥数百㩀老虎耳山僣稱陳元帥假

至正元年號連攻破土城殺羅登九䓁約正監生葉元省舉義旗

集家兵購雷首䓁為鄉導徑擣老虎耳賊巢斬剪二于沙坪餘黨

奔散丁丑蘆溪山㓂湯耀廷䓁敵殺官兵李虬署縣通判朱統

鈨平之