Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/134

此页尚未校对


  之實破潰故其船秪可泊港不堪征𢧐賊人目官艦為草坪謂

  其衝之則立散燎之則速燼也諸将領亦利舡之速壊冀其新

  造可以濫支崇禎元年以來海氛屢煽焚燬殆盡當事者不敢

  建議更造只⿰飠⿱𠂉布 -- 飾議裁减并其所謂草坪者而盡去之矣原額四

  十隻今只八隻猝有叵測如楊六劉之猖獗不知能以桴筏

  禦海否也東南半壁未得高枕而卧矣

 南澚副⿰糹⿱丿㤙 -- 總兵 南澚在閩廣之交去玄鍾水口約三十餘里洪武

 間居民負險作亂遂為賊藪其澚周圍百餘里有青澚後澤夷舡

 多泊于此而深澚尢險小舟湏魚貫而入官兵攻勦𫝑甚掣肘嘉

 靖間潮州府用木石填塞澚口未㡬倭人用善水者捞起木石澚

 口復通四十年間賊許朝光曽一本林道乾呉平䓁聚巢出没

 荼毒生靈至合両省㑹剿始平然餘黨雖散尚為賊窩萬曆四年