Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/87

此页尚未校对


𡻕無虗日都御史朱紈䟽請建邑不果後郡守唐九徳力持其議都御史

汪道昆為更請置縣海澄而是時又以𥘉平蘇阿普等於殺狐嶺割龍巖

之集賢里置縣寕洋 國家剖牧民之符非惟臨長百姓夫亦以父母孔

邇威信易敷赤子潢池弄兵自息設險守固勝于数十萬甲兵也郡又有

海防同知春秋防汛近又特設督捕通判駐雲霄丞主海上事而别駕職

内賊此郡邑始末之大較也漳初未有大帥建牙者嘉靖二十八年以軍

興設𠫵将一人三十五年益以水陸𠫵将二人三十八年請分福建為三

路三将軍主之其駐漳者為南路所轄自詔安廣東界北逹祥芝蓋鎮漳

而兼控泉矣先是南澚尚未開府毎汛期專駐玄鍾後南澚既設移駐銅

萬曆二十年議者謂偏䖏一方移駐鷺門居中調度焉而南澚者在閩

廣交夙為逋薮吳平許朝光巢穴於山曾一本林道乾游魂於海至合兩

省㑹勦始平迨議善後題設副總兵官恊守漳潮拓地剙鎮無事則玉斧