Page:Sibu Congkan Sanbian172-顧炎武-天下郡國利病書-50-40.djvu/22

此页尚未校对


成化四年設分廵嶺西道兼兵備成化四年廵撫都御史掲稽奏設副使一員整𩛙髙肇二

府一員整飭雷廉二府各兵備成化二十一年裁革弘治九年復設副使一員兼𬋩四府兵備弘治十六年廵按御史華璉奏

稱四府連接廣西猺獞冝分設兵備以責其成兵部議以添設兵備未免與分廵行事牴牾以嶺西道分廵僉事兼髙肇兵備

駐劄肇慶海北道分廵僉事兼雷廉兵備駐劄廉州八年始設海南兵備道于瓊州成化八年

海南設副使一員專理兵備後革弘治元年給事中李孟暘議以瓊州在大海之南孤懸境外西近交趾南通占城暹邏諸國

州縣人民環海而居其中深山大海皆為黎人盤踞奏復副使整𩛙兵備兼分廵駐劄瓊州府弘治十六年

分廵海北道兼兵備詳見嶺西道分廵僉事下十八年設整𩛙兵備道于廣

州府清逺縣弘治十八年廵按御史聶賢給事中楊一渶議以清逺等䖏盗賊生𤼵奏設僉事一員駐劄清逺縣

專理兵備又設分廵嶺東道兼兵備子惠州府長楽縣弘治十八年廵按御史王