Page:Sibu Congkan Sanbian172-顧炎武-天下郡國利病書-50-40.djvu/79

此页尚未校对


将李相復勦上山盗擒賊首張惟冲磔之搗其巢以歸

清遠 崇楨六年盗刼四會縣殺死捕官突入縣城指揮陳

課等追至英徳之鐵屎坪生擒賊首陳尖嘴等誅之

新寧隆慶四年正月六日倭賊破廣海衛指揮王貞鎮

撫周秉唐百户何蘭死之五年十一月倭賊犯新寜十二

月大破倭賊于那西

翁源 嘉靖四十五年賊首官祖政作亂犬征勦乎隆慶

餘黨張廷光等復熾六年南贑撫臣提兵自龍南直趨

翁源平之因扵三華山置鎮 崇禎三年九連山冦鍾𤫊秀

陳萬等聚泉千人陷始興樂昌犯翁源南韶道瞿士達

會兵堵截靈秀等就戮三載乃乎