Page:Sibu Congkan Sanbian172-顧炎武-天下郡國利病書-50-40.djvu/89

此页尚未校对


 九毫又税二十七𤱔一分三釐没官召人耕種每丁租銀二錢五分總計百二十兩除秋

 糧正辦起觧外尚餘七兩一錢貯庫又各坑成家男子九百五十九丁婦女九百五

 十九口編為一里分作十排内僉殷實十户編為里長每排管下甲首五户每户二

 丁上冊其餘丁糧稀少不堪立户者俱作幇户人丁其成公木櫳茶坑鸞旋官陂

 等田猺人編為四户附入稍佗甲下冊報人丁一百二十七丁婦女一百二十一口共計六

 十五户名曰新民每坑僉公正老人一名又於適中地方立社學擇師訓家後因租

 重且黄天際要𥝠承佃各相告訐始裁定田糧二十六兩一錢七分九𨤲四毫山

 租逋欠萬曆二十年招至縣面諭始為申詳定奪大率坑峝深曠SKchar确難種其初

 日承佃有主田係猺者税歸猺田係民者税歸民而山田峝主原承佃三坑山税雖没

 宦召人耕種然外峝耕人歲或罕至則猺不能賠租間有輸納市人包侵又𨼆其

 數而歸咎于猺既不能自白于官官或以計擒一二至又繫之獄而并追其數歳所

 逋是以猺益畏而山租益逋甚云