Page:Sibu Congkan Sanbian173-顧炎武-天下郡國利病書-50-41.djvu/41

此页尚未校对


 諸峝 曰貼浪在貼浪都思牙村宋黄令鑑為峝長或傳馬援征交阯時有黄萬定者青州人從征有功留守邉境

 其後子孫分守七峝至宋俱為長官司元世祖以峝長黄世華討賊功賜牌印至 國朝洪武𥘉始𭣣之仍為峝長云

 曰時羅在時羅都宋峝長黄令岳曰如昔在如昔都思勒村宋黄令德為峝長宣德間為交夷所䧟峝長移居那⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇

 曰慱是在如昔都丫葛村宋黄令欽為峝長宣德間峝長黄建與澌凛峝長黄金廣鑑山峝長黄子嬌古森峝長黄寛

 叛降交夷嘉靖二十一年莫登庸納欵乃歸曰澌凛在貼浪都澌凛村宋黄令謝為峝長𨺚慶五年有趙元璧者廣西上

 思州人狡猾惑衆襲殺峝長並㩀慱是古森鑑山四峝知州李時英𫉬元璧誅之而其子良臣仍㨿其地訓練精兵六百餘人願捍

 邉境知州董廷欽招撫時蓋萬曆二十年也二十二年交阯鄭柗犯邉良臣與𢧐大敗之獻俘兩院給以冠𢃄然良臣𭧂酷不能

 衆既死土酋黄錫誘交人皆背䓁率衆攻峝擄良臣妻子知州王世守請兵誅錫䓁四峝始定今議以哨官防守其地不復任峝長

 曰鑑山在如昔都羅浮村宋黄令宣為峝長曰古森在貼浪都宋黄令祚為峝長曰時休近管界巡

 司漢光武時有禢純旺者亦從馬援征交阯賊平留守邕欽界永楽間時羅峝長以事革去旺孫貴成始移守時羅其地今屬有司