Page:Sibu Congkan Sanbian173-顧炎武-天下郡國利病書-50-41.djvu/69

此页尚未校对


関隘 東関在府治東北嵗乆傾壊嘉靖十五年知府張岳改砌門楼一座曰風関 天 板関在州西六

十餘里宣德間以本州千户所千户一員軍十名守之 魚 洪関在州東二里宣德間建以千户所旗軍五名守

 三 関俱守備都指揮程瑒剏立弘治中州民胡真以索財為

  民害呈革

新寮閘在府治東五十里成化六年僉事林錦建今廢 稔 均隘在欽州那蘇東南相去七里隘外即

交趾小港通入有SKchar夷人塞今廢 那 𨺚隘在那蘇東相去十餘里隘外即交趾小港通入東而居民二十餘家有小

徑奸民通夷者率由于此今廢

備倭 皇明洪武二十七年七月始命安陸侯呉傑永定張金寶

䓁率致仕武官徃廣東訓練沿海衞所官軍以備倭㓂是時方有俻倭之名

天下鎮守凢二十一䖏廣東曰俻倭廵視海道副使一員都指揮