Page:Sibu Congkan Sanbian173-顧炎武-天下郡國利病書-50-41.djvu/70

此页尚未校对


一員衞指揮一員專管廵海聼廣東廵視海道副使備倭都指揮

節制所轄永安欽州二所每所各官一員督管軍船三艘旗軍三

百名各分上下班出海廵哨以防倭㓂

潿州逰撃 潿州在珠母海中當冠頭嶺之南約二百里每天将

隂雨輙望見之晴霽則否周圍七十里昔為㓂穴萬曆六年移雷

州民耕住其地萬曆十八年設逰撃一員鎮之二十八年移于永

安所距潿州一日之程距亷州一百八十里之逺呼吸難通廵道

張國SKchar議移駐于冠頭嶺俯瞰六池為亷門户猶得臂指之用而

未果行

珠池 烏泥池至海猪沙一里 海 猪沙至平江池五里 平 江池至獨𭣄沙洲八里