Page:Sibu Congkan Sanbian174-顧炎武-天下郡國利病書-50-42.djvu/125

此页尚未校对


 金廣黄寛黄子嬌黄建等不至乃還時鑑同三司官至時羅都登灘凌山

 建黄旗揭榜招黄金廣等俱不至𣸪命于朝亦未有䖏分景㤗四年思

 牙峒長黄應朝等又以其事奏 聞行户部未能議䖏天順二年二月陞

 雷亷等處都督僉事歐信為都督同知充副總兵鎮守廣東時廵撫両廣

 右僉都御史葉盛極言信廉勇民獠率眼故有是命尋坐與侍𭅺掲稽交

 惡罷之召還四年廣西流賊充斥高肇雷廉南韶間而瓊賊邵宣因採珠

 之擾乘機作乱督府命官軍次第討平之五年蛮賊流刦廉州府知府饒

 秉鑑禦之大敗其衆是府居両廣交界之中軍民乆受廣西流賊之害秉

 鑑因令所属州縣人民編立火夫委官督領以待賊至是賊一千五百餘

 徒分投刦掠百勞大埇等村鑑督率所編前後斬𫉬七百餘級廵撫右僉

 都御史葉盛以其事聞于 朝旌異之成化三年流賊㓂石康八年併石