Page:Sibu Congkan Sanbian175-顧炎武-天下郡國利病書-50-43.djvu/64

此页尚未校对


嘉靖八年八月两廣提督林富言邇者詔下廣東採珠臣聞祖宗時率數十年

而一採未有隔兩年一採如今日者也蓋珠之為物也一採之後數年始生又

數年始長又數年始老故禁私採數採所以生飬之也自天順年間採後至弘

治十二年方採珠已成老故得之頗多至正德九年又採珠一半老故得之稍

多至嘉靖五年又採珠尚嫩小故得之甚少今去前採僅二年珠尚未生恐少

亦不可得矣五年之役病死溺死者五十餘人而得珠僅八千八十餘两説者

謂以人命易珠今茲之役恐雖易以人命而珠亦不可得矣今嶺之東西所在

飢民告急申訴紛紛盗賊乗間𥨸發廼復以採珠坐𣲖府縣恐民愈窮斂愈急

將至無所措其手足而意外之變生矣臣聞内庫尚有扁小餘珠猶可備用未

至甚乏如少俟數年池蚌漸老民困少蘇徐取而用之其于愛民之仁用物之

節似為兩得

四十四年二月諭内閣曰累年詔户部訪取龍涎香至今未足三四數斤此常

有之物只不用心耳昔梁材誹爲世無之者皇祖永樂大典内有此品且昨斤