Page:Sibu Congkan Sanbian175-顧炎武-天下郡國利病書-50-43.djvu/99

此页尚未校对


一錢俱軍餉銀支給二十五年御史章議免戍督臣呉覆稱两廣相為

唇齒梧郡實為咽喉論一統大同之𧨏則東西聮為一鎮戍守莫非王

土論輔車相依之𫝑則梧鎮之捍禦既周東省之藩籬自固論事體緩

急之宜則東省兵防已宻無庸撤囘梧州所軍虗弱不得不藉東軍還

以仍舊為便近來戍兵俱奉督院牌發多寡不一至萬曆三十九年

近三千名除三百名戍封川德慶外餘俱戍梧矣㝷以總督張議撤封

川德慶戍軍募兵防守遂减調四百餘名四十一年以留守城池復减

調廣州等衞每班二百名今每班尚存旗軍八百有竒奉督院牌撥大

畧半守梧鎮半守江道而所撥埠堡軍数或先班多後班少原無常額

余姑以天啓二年秋班見數志之

 陳熈韶曰目兵以文成始班軍以襄毅始當年作法慮自深長年来