Page:Sibu Congkan Sanbian177-顧炎武-天下郡國利病書-50-45.djvu/26

此页尚未校对


派眞而奪其官十二年率車里來貢十九年又𭄿緬來貢今派漢故弟派金嗣

天啓二年三月阿瓦破之㑹洞我伐瓦瓦乃退其差𤼵額銀二百両

 茶山長官司

騰越州西北去可五日程距髙黎貢山極髙而寒五榖不塒其人強獰喜闘𡈽

酋早姓舊屬孟養永樂三年孟養紏上江刀猛永叛夷目早章憤其不忠遂不

附五年詣闕下賜印綬早章為茶山長官十五年章舉頭目早甕為副至早

玉授正長官其北與麗江野人接境近年副長官早大宸所部為野人殺鹵無

孑遺奔入内地阿幸為寓公惟正長官早鄧所部尚存耳其南至南甸西至里

 里麻長官司

東與茶山接西北皆野人有整冬温冬二山部夷皆峨昌蠻舊屬孟養永樂三

年孟養叛𡈽酋早姓有拒賊功六年頒印世授長官萬曆中刀思慶襲正長官