Page:Sibu Congkan Sanbian178-顧炎武-天下郡國利病書-50-46.djvu/72

此页尚未校对


募勇守城議 思州知府蔡懋昭 本府設在萬山之中溪洞深

阻南與卭水天柱相接北與烏羅提省相聯中多谿徑皆係生苗

出沒其間自正統十四年𬒳奸紏引苗賊入䧟以後爲苗所窺間

嘗竊發受害頻仍良由武備弛而兵力寡也查得洪武二十五年

設有思州守禦千户所而千户以𡈽人爲之至洪熈元年革去千

百户改爲正副長官守禦遂廢後因殘破又議調平清偏鎮四衞

官軍共一百六十九員名赴府防守至萬曆元年復又撤去今雖

召募兵一百二十名每名月給銀一錢八分米三斗把守関隘

然亦生苗䓁耳非乆安長治之術也舊額𡈽兵一百二十名每名

月給銀四錢五分以充守禦然皆柔懦不堪惟供看門提鈴更夫