Page:Sibu Congkan Sanbian179-顧炎武-天下郡國利病書-50-47.djvu/34

此页尚未校对


閱月誅改元天與䧏封厲徳侯四年四月基𨺚弟思誠嗣六年九月

紹封弘治十年二月卒思誠麟第四子也偽名灝僣𭈹三十八年

改元者二光順十年洪徳二十八年偽謚聖宗子鏳嗣十二年紹封

十七年五月卒鏳偽石鏳暉僣𭈹七年改元景統偽謚憲宗長子

嗣十二月卒弟濬嗣正徳二年紹封四年十一月阮种弒之立

其弟阮伯勝國人𥠖廣等討平之立思誠孫晭偽名敬僣號甫七

閱月未及請封改元㤗貞而未紀年偽謚肅宗濬偽名𧨏寵任母黨

阮伯勝兄弟恣行威虐屠戮宗親鵷殺祖母囯人詛怨种等怙𠖥

專權漸不可制正徳四年十一月二十六日逼濬自殺國人討种

等誅之濬僣𭈹四年改元端慶稱厲愍王偽謚威穆帝晭七年

紹封十一年夏四月社堂燒香陳暠與子昺昇作亂弑晭自立僣