Page:Sibu Congkan Sanbian179-顧炎武-天下郡國利病書-50-47.djvu/59

此页尚未校对


文以来朝為辞督府屠滽委叅議姜英勘實䕶送至京時安

南納其叛将而助之虐為申言古来不當嗣於是古来𭻍廣州

力辯其𡨚滽從僉議謂册印有古耒名宜奏聞𢌿諸古来遂移

文諭安南数其不䏻䘏鄰之義折其奸萌道之順逆安南聴泛

不敢肆其兇狡乃選官軍二千令東筦南頭啇人張宣領之䕶

送古來至新洲港淂反其囯弘治十八年古来卒沙古卜洛

嗣正徳五年詔遣給事中李貫行人劉廷瑞賫勅册徃封為

占城國王十二年來朝貢震澤紀聞吴惠字孟仁東吴人年

二十運餉至京途中日歌古詩或言于縣令令竒之召為弟子

員舉永楽甲辰進士洞庭有進士自惠始授行人喜言事奉命

使占城還至七州洋大風舟㡬覆正使給事舒某注不知所為