Page:Sibu Congkan Sanbian179-顧炎武-天下郡國利病書-50-47.djvu/77

此页尚未校对


信使肆行巧詐彼豈不知大琉球王與其宰臣皆遣子弟入我中國受學

 皇上賜寒暑之衣有疾則命医胗之 皇工之心仁義兼盡矣 皇上

一以仁義待諸畨國何三佛齊諸國背大㤙而失君臣之禮據有一蕞之

𡈽𣣔與中國抗衡儻皇上震怒使一偏将將十萬衆越海問罪如覆乎

耳何不思之甚乎 皇上嘗曰安南占城真臘暹羅大琉球皆修臣職惟

三佛齊梗我声教夫智者憂未然勇者䏻從義彼三佛齊以蕞爾之国而

持奸于中國之中可謂不畏禍者矣爾暹羅國王猶守臣職我 皇上眷

爱如此可轉達𤓰哇俾以大義告于三佛齊三齊佛係𤓰哇統属其言彼

必信或䏻改過從善則與諸國咸礼遇之如𥘉勿自疑也其溪為𤓰哇所

廢以其地為舊港仍立頭目以司市易永楽三年正月遣行人譚勝受千

户楊信等徃舊港招撫廣東迯民梁道明勝受南海人洪武癸酉御貢進