Page:Sibu Congkan Sanbian180-顧炎武-天下郡國利病書-50-48.djvu/57

此页尚未校对


 南距乾澗乾溝北過定邉又西過花馬池北又西過興武營北接新邉城築二百三十餘里後花馬定邉营所地鹻城𢙣虜復数入SKchar制唐龍中改

 築城四十餘里後乾澗乾溝虜復数入SKchar制劉天和北起乾溝南過乾澗接二𫟪築六十餘里SKchar三百里許號新大𫟪SKchar制楊守禮𥘉修邉墻四

 十里以北皆為河套地

 河環套地序略 按水經河水東經富平縣故城西富平即今寕夏又北薄骨律

 鎮城城在河渚上赫連果城也在靈州東北又逕典農城東世謂之胡城又北逕上河城東世謂之漢城薛瓉曰上河在富

 平縣即此馮𠫵為典農都尉屯此以事農又東北逕亷縣故城東王莾時為西河亭又東北逕渾懐障

 西地理志曰渾懐都尉治塞外者也大和後魏𥘉三齊平徙歷下民居此去北城三百里又東北歷石崖山西去北城五

 又北過朔方臨戎縣西又北有枝渠枝渠東注以溉田又北屈而為南河出焉

 河自 州北行至此始折而東向矣又屈而東流為北河河分流析枝城在此東逕髙闕南史記趙武靈王襲胡

 自代並隂山下至髙闕為塞山下有長城其山中㫁望若闕焉古今常置重捍以防塞道漢元朔四年衞青敗右賢王于高闕即此䖏也又自