Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/111

此页尚未校对


 東從子洪善成進士 夏五月入都二十八日先生誕辰原

 一置酒稱祝 秋至薊州仍入都 冬十一月二十四日先

 生第五妹徐太夫人吳譜 原一彥和公肅母也訃到二十七日成服越

 二日祭奠 命撫子衍生北上幷寓書湖州沈度汪車譜度汪名

 涵一字心齋歸安人康熙丙辰二甲第二名進士官至閣學一統志稱其提督福建學政時試士公明雖親貴請託弗許

 所拔皆名宿以朱子分年讀書之法課士士習爲之丕變秩滿去閩人創淸苕書院祀之 邦彥案讀書分年日程元程

 畏齋先生端禮所著也朱子貢舉私議有分年經史試士法一統志所引當卽是分年日程非貢舉私議所云也

 允斌昆弟欲附其家眷舟至京 車譜 原書不載文集餘集亦不見從子洪

 愼得子於崑命名曰世樞字之曰榮緒後更名宏佐字復呂

 淞南志宏佐年十三補松江府庠生長洲何焯跋其文勉以繩武年未二十病瘵卒 張譜 徐健庵立孫議舅氏亭林

 先生立從子洪愼之子世樞爲孫或者曰無子而立孫非昭穆之序是使世樞有祖而無襧也先生卽有子而殤殤不立