Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/127

此页尚未校对


 冬十一月回華陰十二月二十七日張廷尉又南夜半造訪

  同邑葉訒菴閣學充明史總裁官欲招先生入史局先生

 致書辭之書云執事同里人也一生懷抱敢不直陳之左右先妣未嫁過門養姑抱嗣爲吳中第一奇節蒙朝

 廷旌表國亡絕粒以女子而蹈首陽之烈臨終遺命有無仕異代之言載於誌狀故人人可出而炎武必不可出矣記曰

 將貽父母令名必果將貽父母羞辱必不果七十老翁何所求正欠一死若必相逼則以身殉之矣一死而先妣之大節

 愈彰於天下使不𩔖之子得附以成名此亦人生難得之遭逢也補注

 ︹文集︺與葉訒菴書 與 潘次耕書 與 公肅甥書

  時公肅服闋召充明史館監修官 與 史館諸君書●與湯荆峴書卷三 吳

 譜 案荆峴名斌字孔伯號潛菴河南睢州人順治壬辰士由翰林任潼關道副使遷嶺北參政謝病歸康熙己未

 舉鴻博授侍講累官工部尙書卒諡文正道光三年崇祠孔廟映奎案文正謝病里居時先生曾以書通間旣開館修明

 史文正分編明太祖本紀四卷列傳十餘卷以書來詢先生先生答之如此 邦彥案車譜錄湯文正答顧寧人書而云