Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/128

此页尚未校对


 文正書與答書不合蓋先生與湯通問之書及湯與先生詢史事之書兩家集中各失載無從攷正也 爲 吳

 江朱處士不遠明德作廣宋遺民錄序卷二 潘道根案松陵文獻續纂朱明德

 字不遠少治經義有聲乙酉後隱居爛溪之濱作廣宋遺民錄以見志諸隱者多輕世肆志或以語言文字賈禍明德內

 介而外和不爲矯激岸異之行故患難不及晚年有得於性命之旨養充神旺至老不衰又著紀略一書記明末國事甚

 悉署名勾吳外史遺詩一首見松陵詩錄 與 友人書二十二卷四 與人書共二十五首此第二

 十二首論葉井叔建祠祀宋提舉崇福宮十有四公者也吳譜 案崇福宮在河南登封縣城北嵩陽書院之旁國初

 縣令黄州葉井叔封以書院地鄰崇福宮凡宋臣之帶崇福宮銜吉皆祀之凡十有四人韓公維呂公誨司馬公光程公

 顥程公頣劉公安世范公純仁楊公時李公剛李公邴朱公熹倪公思王公居安崔公與之康熙十八年邑人大名兵備

 副使耿逸庵介家居講學以程朱爲道統所宗不當與諸賢並列復捐貲建堂三楹遷主崇祀是時縣令爲長州張壎先

 生此書疑張于未竟工時以書相質故先生答之如此其明年工竣睢州湯文正公爲作嵩陽書院記叙其顚末 邦彥

 案登封縣志葉封字井叔嘉興人黄陂籍順治己亥進士仕爲延平推官康𤋮八年改授登封知縣倡復嵩陽書院課士