Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/154

此页尚未校对


 當髮未燥時卽愛從海內讀書者游博而能精上下五百年縱

 横一萬里僅僅得三人焉曰錢牧齋宗伯也曰顧亭林處士也

 及先生而三先生云亡上距牧齋歿已三十二年卽亭林亦且

 十四五年穆案南雷卒於康熙乙亥距先生之亡實十三年蓋至是而海內讀書種子

 盡矣

   顧寧人小傳          李光地厚庵

 自幼博涉强識好爲蒐討辯論之學十三經諸史旁及子集稗

 野列代名人著述微言碎義無不攷究騎驢走天下所至荒山

 頽阻有古碑版遺蹟必披榛菅拭斑蘚讀之手錄其要以歸十

 餘歲至七十而老勤如一日於六書音義尤有獨得余始官庶

 吉士曾相遇爲半日話又七年復來京師則寧人歿矣聞其書