Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/18

此页尚未校对


 春三月十九日闖賊李自成陷京師明莊烈帝自縊于宮中

 萬歲山巾㡌局 車譜 陳濟生再生紀略謂在山之紅閣御玄色鑲邊白綿綢半臂紅閣蓋建以復

 內操者 徐遯葊亭林詩注案計六奇北略上登萬歳山之壽皇亭卽煤山之紅閣也自經於亭之海棠樹下 彥案谷

 應泰明史紀事帝登萬歳山之壽皇亭自經太監王承恩對縊上披髪御藍衣跣左足右朱履衣前書曰朕自登極十七

 年逆賊直逼京師雖朕薄德匪躬上干天咎然皆諸臣之誤朕也朕死無面目見祖宗于地下去朕冠冕以髮覆面任賊

 分裂朕屍無傷百姓一人夏四月二十九日闖賊四走五月三日大淸兵

 入京師睿親王稱制居攝映奎恭案世祖章皇帝時甫七齡駐蹕盛京九月入關十月朔御極

 定鼎京師是月之朔明總督鳳陽馬士英等迎立嗣福王由崧於

 南都仍稱崇禎十七年以明年乙酉爲弘光元年呉譜 北都旣陷福

 王常洵已死流寇至是嗣福王由崧棄藩走淮南鳳陽督馬士英物色得之要諸臣其往迎立四月抵儀眞五月朔監國

 十五日卽皇帝位 明史史可法傳十七年四月闖賊祀闕誓師勤王北都旣陷縞衣發喪會南都議立君尙書張愼言