Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/44

此页尚未校对


不能盡圖而其錄於圖者且不盡有恐天下之人同此心而不獲至者多也故寫而傳之十廟一首自注雞鳴

山下有帝王功臣廟後人謂之十廟 車譜 洪武二年十廟於雞鳴山下又增功臣廟祀徐達以下二十一人爲十

一廟後又增四廟

十一年甲午四十二歲閼逢敦牂

 春遊金陵 遷居金陵鍾山之陽 遊眞州抵太平蕪湖

 秋遊燕子磯留宿僧院至冬始返 先生第三甥徐元文舉

 鄕薦元文字公肅號立齋順治己亥狀元官文華殿大學士著有含經堂集車秋舲云三甥仕履本與先生無與所

 以歷歷載入者以見先生當時並非無家可歸且三甥旣貴累書奉迎先生願以別墅居之且爲買田以養亦非漠然於

 先生者特以先生賦性嚴介掉首故鄕幾若爲將浼之避迨後三甥聲望日隆原一乃迭遭彈劾先生固已先有所見矣

 是年先生兄遐篆卒崑新志卓行傳云貧甚於父同應而好義似之卒無子以弟纘子洪善爲後

 張譜 案遐篆中式崇禎六年癸酉舉人健庵稱遐篆舉鄕試一上公車而卒歸玄恭送先生北游序稱崇禎之末祖父