Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/73

此页尚未校对


  山史名宏撰字無異華陰人明諸生康熙戊午徵舉鴻博不就生平嗜學好古收藏法書名畫最富所居在華下有讀

 易廬撰易象圖述及山志砥齋集汪堯峯稱其文議論馳騁今古悉有據依非苟作者朱竹垞贈詩題其獨鶴亭二首內

 有注云攜來京師有營丘畫人物樹石一軸五字不損本蘭亭一卷尤可寶也又序其砥齋集盛稱其所撰前明督師孫

 傳庭傳謂得太史公筆法先生集中廣師篇內所謂好學不倦篤於朋友吾不如王山史者也 又王阮亭秦蜀後記言

 余入山史山居潔朴無纖塵聯額皆孫鍾元奇逢鄭谷口簠李天生因篤諸名士書後爲讀易廬孫鍾元題曰待庵

 西安游富平館李子德家 徐譜 見寄劉大耒詩注李元度先正事略子德名因篤又號

 天生明諸生見天下大亂走塞上訪求奇傑士與殺賊報國無應者歸而鍵戶讀經史貫穿注疏負重名與李中孚友善

 顧亭林至關中常主其家康熙己未薦博學鴻詞以母老辭秉鈞者聞其名必欲致之縣官敦促先生將固拒母勸之行

 始涕泣就道試授檢討甫就職以母老且病具疏乞終養格於通政不得入乃自齎疏跪午門外三日得許歸養補注

 十月朔過訪李處士中孚於盩厔遂定交吳譜 李徵君中孚年譜云癸卯十

 月朔東呉顧寧人來訪寧人博物宏通學如鄭樵從容盤桓上下古今靡不辨定旣而歎曰堯舜之知而不徧物急先務