Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/96

此页尚未校对


 字天羽號恒夫休寧人杭州籍順治辛卯舉人由知縣內陞戶部主事累遷戶科給事中左遷國子監學正是時方任交

 城故先生與遊天羽著有表忠記音韻正譌寄園寄所寄萬靑閣全集 曝書亭集趙君墓誌趙吉士字天羽一字恒夫

 世居休寧入籍杭州順治八年舉浙江鄕貢進士康熙七年謁選知太原交城縣事徵入爲戶部主事二十年奉使徵揚

 州關鈔二十四年擢給事中有與君忤者劾君父子各占籍以仕吏議落職久之補國子監學士邀往與華

 亭陸集生慶臻徐遯庵案松江詩鈔慶臻字子厺金山衞籍文定曾孫崇禎壬午舉人順治八年㨂選推

 官不赴嘗緣事謫塞外陳檢討維崧五哀詩所謂華亭陸慶臻垂老博一第者也著有薺庵詩藁貧甚不克葬其親嘗泣

 曰得墓田一笏營葬足矣故又號笏田上海蔡竹濤湘彥案感舊集蔡湘字竹濤上海人 潘道根云

 朱竹垞曾與嘉興李良年吳江潘耒上海蔡湘集孫少宰蟄室觀吳季子劍聯句四十韻剪燭賦詩

 ︹文集︺

 ︹詩集︺寄張文學弨彥案靜志居詩話淮安張致中性符以尊經博古爲復社領袖家藏鼎盉碑版

 之文甚富子弨字力臣精六書棄諸生不就試躬歷焦山水澨手拓瘞鶴銘而考證之又入秦謁昭陵徧歷從葬諸王公