Page:Sibu Congkan Sanbian185-張養浩-為政忠告-1-1.djvu/119

此页尚未校对


聖天子臨御萬方

 明良相逢天下之人思見太平之徴

 則先臣此書可以出矣嗚呼古人居

 廟堂之上者有若臯䕫稷𢍆伊傅周

 召其事功猶可稽諸簡䇿誠能因此

 書遡而求之則道揆法守於是乎在

 矣至正元年十一月   前承直郎

 秘書監秘書郎昧死上