Page:Sibu Congkan Sanbian185-張養浩-為政忠告-1-1.djvu/6

此页尚未校对


無相忘也後三十年師泰承乏閩海憲使而

公之子惟逺亦僉司事閒語其故則相對悽

愴不巳遂請此書剝諸學宫以規夫牧民者

嗚呼數年以来州郡多故黎民瘡痍每思一

賢守令以安靖吾民而不可得乃知忠告之

有補扵丗教也深矣使天下之為守令者家

蔵一書遵而行之雖單父武城之化不外是

矣奚漢循吏之足論㢤至正十五年秋九月