Page:Sibu Congkan Sanbian185-張養浩-為政忠告-1-1.djvu/86

此页尚未校对


為令長得牧民之道𣣔使天下牧民

之吏人人盡其道已為憲臣能振紀

綱慎舉刾言人𠩄難言欲使天下為

憲臣者人人皆然公其心扵天下而

不私其身雖令尹子文之忠不及此

也傳曰仁人之言其利博㢤是書可

謂仁人之言矣時文忠公之子引来

僉閩憲克濟世徳亦至正乙未秋林