Page:Sibu Congkan Sanbian198-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-1.djvu/116

此页尚未校对


大曆十三年然不立褒貶義例而叙制度為詳

   河洛行年記十卷

右唐劉仁軌撰記唐初李密王世充事起大業十三

年二月迄武徳四年七月秦王擒竇建徳第九卷述

大業都城第十卷載宮館園囿且云煬帝遷都之詔

稱務從節儉觀其宮室窮極綺麗云

   大唐創業起居注三卷

右唐温大雅撰紀髙祖建義至受隋禪用師符讖受

命典册事

   通曆十卷