Page:Sibu Congkan Sanbian199-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-2.djvu/18

此页尚未校对


卷凝子㠓所續

   元豐斷例六卷

右元豐中法寺所斷罪此節文也

   諸路將官通用勑二十卷

右皇朝崇寧中修

   紹興勑十二卷令五十卷格三十卷式三十

   卷政和二年以後赦十五卷

右皇朝張守等紹興中𬒳 𭥍編修

  地理類

   渚宫舊事十卷