Page:Sibu Congkan Sanbian199-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-2.djvu/56

此页尚未校对


家之言刪取正辭美義可勸戒者為新序説苑共五

十篇新序陽朔元年上世傳本多亡闕 皇朝曾子

固在館中自校正其訛舛而綴緝其放逸久之新序

始復全

   説苑二十卷

右漢劉向撰以君道臣術建本立節貴德復恩政理

尊賢正諫法誡善説奉使權謀至公指式談叢雜言

辦物修文為目鴻嘉四年上之闕第十三卷曾子固

校書自謂得十五篇於士大夫家與崇文舊書五篇合

為二十篇而叙然止是折十九卷作修文上下篇耳