Page:Sibu Congkan Sanbian200-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-3.djvu/127

此页尚未校对


右唐李端趙州人大曆五年進士爲校書郎卒官杭

州司馬郭曖尚昇平公主賢明招納士類故端等多

從曖游嘗進官宴客端席上賦詩甚工一坐稱歎錢

起曰素爲之請賦起姓端立獻一章云新開金埒看

調馬舊錫銅山許鑄錢起乃服主喜厚賜帛

   李益詩一卷

右唐李益君虞也姑臧人大曆四年進士調鄭縣尉

幽州劉濟辟從事憲宗雅聞其名召爲集賢殿學

士負才凌籍士衆不能堪𭧂其獻濟詩不上望京樓

之句以渉怨望詔降秩俄復舊益少富詞藻長於歌