Page:Sibu Congkan Sanbian200-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-3.djvu/140

此页尚未校对


   張籍詩集五卷

右唐張籍文昌也和州人貞元十五年登進士第終

國子司業籍性狷急惟長於樂府多警句次有序元

和中與白樂天孟東野歌辭天下宗之謂之元和體

云集張洎編

   文心雕龍

右晉劉勰撰評自古文章得失别其體製凢五十篇

各係之以賛云余嘗題其後曰丗之詞人刻意文藻

讀書多滅裂杜牧之以龍星爲真龍王摩詰以去病

爲衞青昔人譏之然亦不足恠蓋詩賦或率爾之作