Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/16

此页尚未校对


志亦言渾集兩卷鑄稱三卷者誤也

   雍陶詩五卷

右唐雍陶國鈞大和八年進士大中六年自國子毛

愽士出刺簡州唐志集十卷今亡其半

   李啇隠樊南甲集二十卷乙集二十卷又文

   集八卷

右唐李啇隱義山也隴西人開成二年進士令狐楚

奏為集賢校理楚出汴滑興元皆表幕府補大學愽

士初為文瑰邁竒古及從楚學儷偶長短而繁縟過

之㫖能感人人謂其橫絶前後無儔者今樊南甲乙